VP
“Jeg har fra starten af mit samarbejde med BPA Support, følt mig mere tryg med min rolle som arbejdsleder. De er altid meget imødekommende og giver mig et klart indtryk af at de vil gøre ALT, for at jeg skal have det godt!” Kasper, arbejdsleder med BPA

BPA er en forkortelse for Borgerstyret Personlig Assistance

Formålet med en BPA-ordning er, at man på trods af et fysisk eller psykisk handicap kan leve så selvstændigt som muligt i egen bolig.

For at få bevilget en BPA-ordning er det en betingelse, at man kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere i henhold til § 96 i serviceloven. Det betyder bl.a., at man skal udvælge hjælpere til ansættelse, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner, oplære nye hjælpere og afholde personalemøder.

Som udgangspunkt skal man have en betydelig og varig nedsat funktionsevne og et hjælpebehov, der ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp. Man skal dermed have behov for særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse. Kommunen kan i særlige tilfælde tilbyde borgerstyret personlig assistance, selvom man ikke opfylder ovenstående betingelser. Det er i situationer, hvor kommunen vurderer, at ordningen er den bedste løsning for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp.

Hvis man vælger at samarbejde med BPA Support ApS og overlade arbejdsgiveransvaret til os, skal man udelukkende være i stand til at fungere som daglig arbejdsleder for sine hjælpere.

KOMMUNEN SKAL UDMÅLE EN BEVILLING, SOM:

 • Vurderes individuelt og dækker dit personlige hjælpebehov
 • Gør det muligt for dig at ansætte og fastholde nødvendige hjælpere
 • Sikrer passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere
 • Tager hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen

Det er ikke meningen, at du skal have personlige udgifter eller indtægter med en BPA-ordning.

Uanset om du selv er arbejdsgiver, eller du overfører bevillingen til BPA Support, skal kommunens udmåling af omkostninger til ansættelse af hjælpere ske på samme vilkår.

Hvad betyder det at have arbejdslederansvaret?

Hvis du overfører bevillingen til BPA Support, skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Dvs.:

 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hvad betyder det at have arbejdsgiveransvaret?

Det er op til dig, om du vil påtage dig det fulde arbejdsgiveransvar i henhold til § 96 i serviceloven, eller om du vil overføre bevillingen til BPA Support, som samarbejdspartner.

Kommunen kan rådgive dig om ansvar, regler og opgaver, der er forbundet med arbejdsgiverrollen. Det indebærer bl.a.:

 • Praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af SKAT, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond og ATP
 • Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger

NÆRTSTÅENDE SOM ARBEJDSGIVER OG ARBEJDSLEDER

Kommunen kan foreslå, at en nærtstående person får ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder. Det sker, hvis kommunen skønner, at man ikke selv er i stand til at varetage opgaven, f.eks. som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser.

Nærtstående er som udgangspunkt ægtefælle, samlever, forældre, søskende eller lignende, som har et nært forhold til én. Denne løsning findes i servicelovens § 95, stk. 3.

Alle parter skal være enige om den løsning. Kommunen skal, især hvis man er ung, overveje, om løsningen giver vedkommende mulighed for selvstændig livsudfoldelse.

Det er også muligt at overlade arbejdsgiveransvaret til BPA Support. Din nærtstående vil i så fald forblive arbejdsleder.

KOORDINERING AF RESPIRATORORDNING OG BPA

Hvis du både har brug for generel hjælp i hverdagen og for respiratorhjælp, er det ofte en fordel, at det er den samme person, der løser begge opgaver.

Kommunen og regionen skal sørge for at koordinere betalingen og opgaverne. Det er lægen på respirationscentret, der har ansvaret for respiratorbehandlingen, mens kommunen har ansvaret for pleje, overvågning, ledsagelse og eventuel anden hjælp i henhold til serviceloven.

Du kan læse nærmere i vejledningen Her

 

KAN JEG FORTSÆTTE MED MIN BPA-ORDNING, HVIS JEG FLYTTER?

Hvis du flytter, skal kommunen fortsætte udbetalingen af dit tilskud, indtil din nye kommune har truffet en ny afgørelse.